Türk Hava Kurumu’nun kurban derisi ve bağırsak toplama konusundaki yetkisi elinden alındı.

Kurban derileriyle ilgili flaş değişiklik!

İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanan, “Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle, “kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfı dağıtarak yardım toplama yetkisinin, Türk Hava Kurumu’na ait olduğuna” dair maddeler yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre, yönetmeliğin amacının yer aldığı birinci madde, “2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre toplanacak her türlü yardımlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir” şeklinde değiştirildi.

Yönetmelikğin “kapsam” bölümünde yer alan, “Türk Hava Kurumu Şubelerince, kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle nakdi ve ayni yardımın toplanması, bu faaliyetler sırasında yapılacak harcama ve elde edilecek gelirlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı arasında paylaşılmasına ait esas ve usulleri kapsar” maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin 4. maddesinde bulunan, “Türk Hava Kurumu Şubelerinde, Şube üyelerinden en az bir üye, bir görevli personel ile şube saymanından oluşan kurul” tanımı da çıkarıldı.

-Kaldırılan maddeler

Yeni yönetmelikle birlikte, yürürlükten kaldırılan maddelerin bazıları kısaca şöyle:

-(15. Madde) Kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama yetkisi Türk Hava Kurumu’na aittir. Türk Hava Kurumu, kurban bayramlarında kurban derileri ve bağırsağın toplanması ile zarf dağıtmak suretiyle zekat ve fitre toplanmasına dair usul ve esasları, yapılacak propaganda, reklam, kırtasiye ve makbuz basımı gibi işleri de kararlaştırır.

-(16. Madde) Fitre ve zekat zarflarının şekli ve üzerinde bulunması gereken bilgiler Türk Hava Kurumu Genel Merkezince belirlenir ve Türk Hava Kurumu şubelerince bastırılır.

-(17. Madde) Kurban derileri ve bağırsak toplamada kullanılacak makbuzun şekli ve üzerinde bulunması gereken bilgiler Türk Hava Kurumu Genel Merkezince belirlenir ve örneği şubelere gönderilerek, örneğe uygun olarak bu şubelerce ihtiyaç miktarında bastırılır.

-(18. Madde) Kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplanması için il ve ilçelerdeki Türk Hava Kurumu şubelerinde yeteri kadar ekip oluşturulur. Ekiplerde görev alan personel için bu şubelerce fotoğraflı geçici yetki belgeleri düzenlenir.

-(19. Madde) Türk Hava Kurumu şubelerince kurban bayramında toplanan deri ve bağırsakların satışı sonucu elde edilen gelir toplamı, toplanan deri ve bağırsakların cinsi, sayısı ve birim fiyatları da belirtilerek en geç iki ay içinde Faaliyet Raporu ile Türk Hava Kurumu Genel Merkezine bildirilir.

-(22. Madde) Takvim yılı sonunda deri, bağırsak, fitre ve zekat gelirlerinden giderler düşüldükten sonra kalan gelirlerin % 50’si gelirin toplandığı yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının mahallindeki hesaplarına kaydolunur, % 40’ı Türk Hava Kurumu, % 4’ü Türkiye Kızılay Derneği, % 3’ü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, % 3’ü Türkiye Diyanet Vakfı’nın merkezdeki hesaplarına ödenmek üzere Türk Hava Kurumu Genel Merkezine gönderilir.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, “Zorunlu giderler”, “Yıllık kesin hesapların bildirilmesi” ve “Hüküm bulunmayan haller” başlıklı maddeler de yürürlükten kaldırıldı.

Bir yanıt yazın