Bankaların vatandaştan aldığı komisyon ve masraflara her gün yenileri ekleniyor.

  • Açık liselere kayıt yaptıran öğrenciden 5 liralık harç için 5 lira masraf alınıyor.
Sadece açık öğretim öğrencisinden yılda 26 milyon lira kazanç sağlıyorlar. Daha önce vatandaştan aldığı kiralık kasa ziyareti ücreti, kredi izleme bedeli, bozuk para sayma ücreti ve öğrenci bursundan alınan masraf gibi ilginç kesintilerle gündeme gelen bankalar dur durak bilmiyor.
26 milyon lira kazanıyorlar
Bugün Gazetesi’nin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre açık öğretim lisesinde 2011-2012’de 611 bin olan aktif öğrenci sayısı 2012-2013 yılında 804 bin kişiye çıkmış. Kaydını donduran 63 bin öğrenciyle birlikte toplam 868 bin kişi kayıt parası vermiş. Devam eden kayıtlarla birlikte rakamın bu yıl 1 milyon 100 bine ulaşması bekleniyor. Açık öğretim ortaokul bölümünde eğitim gören 217 bin 947 kişiyle birlikte öğrenci sayısı 1 milyon 317 bini buluyor. Her öğrenci yılda iki kez kayıt yeniliyor. Sadece Halk Eğitim Merkezi için yatırılan 5 lira için iki kez masraf alan bankalar yılda 13 milyon 170 bin lira para kazanıyor. Benzer bir rakam Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Kurumsal Tahsilât Programı için alınıyor. Yani bankalar sadece açık öğretim öğrencilerinden yılda 26 milyon lira kazanıyor.
25 lira bölük pörçük
25 TL olan kayıt yenileme bedelinin 20 lirası Ziraat, Vakıf veya Halk Bankası’nın herhangi bir şubesinde Milli Eğitim Bakanlığı hesabına ödeniyor. 5 lira ise Halk Eğitim Merkezi hesabına ödeniyor. Halk Eğitim’in 5 liralık harcı bütün bankalara yatırılabiliyor.
Uyarı yazısı asmıyorlar
Halk Eği­tim Mer­ke­zi kay­nak­la­rı, öğ­ren­ci­ler­den ko­mis­yon ke­sen ban­ka­lar, “Va­tan­da­şa gi­din pa­ra­nı­zı Halk Eği­ti­m’­den is­te­yin di­yor­lar” şeklin­de bil­gi ver­di.  27 Ey­lü­l’­de so­na ere­cek ka­yıt ye­ni­le­me baş­vu­ru­la­rı­nın yo­ğun­laş­tı­ğı dö­nem­de Halk Eği­tim Mer­ke­zi­’nin “AT­M’­le­re ko­mis­yon alın­dı­ğı­na da­ir uya­rı ya­zı­sı ası­n” ta­le­bi dik­ka­te alın­ma­mış.
İbreyi iyice kaçırdılar
Tü­ke­ti­ci­yi Ko­ru­ma Der­ne­ği (TÜ­KO­DER ) Baş­ka­nı Şük­ran Eroğ­lu, “İn­san­la­rın sır­tın­dan pa­ra ka­zan­ma­nın ib­re­si­ni ka­çır­dı­lar. Ha­ka­ni­ye­te aykı­rı. İş­let­me gi­der­le­ri­nin yüz­de 65’i­ni va­tan­daş­tan alı­yor­lar. Da­ha ön­ce 65 ka­lem ola­rak bil­di­ği­miz mas­raf çe­şi­di 100’ü bul­du.” de­di. Eroğ­lu, elin­de mak­bu­zu olan va­tan­da­şın kay­ma­kam­lık­lar­da bu­lu­nan ha­kem he­yet­le­ri­ne baş­vur­ma­sı­nı is­te­di.

 

Bir yanıt yazın